Chương trình giáo dục
  • Phương pháp giáo dục của chúng tôi

    Phương pháp giáo dục của chúng tôi

    Phương pháp Giáo dục Montessori là một phương pháp sư phạm giáo dục trẻ em dựa trên nghiên cứu và kinh nghiệm của bác sĩ và nhà giáo dục Ý Maria Montessori (1870–1952). Đây là phương pháp với tiến trình giáo dục đặc biệt dựa vào việc...