• CHƯƠNG TRÌNH HỌC VÀ THỰC ĐƠN THÁNG 9 NĂM 2018

    Chương trình học và Thực đơn tháng 9 năm 2018: I. Chương trình học: 1. Gieo Hạt: CTH - T9 - GH1   2. Ươm Mầm 1: CTH - T9 - UM1 3. Ươm Mầm 2: CTH - T9 - UM2   4. Mầm Xanh 1: CTH - T9 - MX1 5. Mầm Xanh 2: CTH - T9 - MX2 6. Mầm...