Chương trình và thực đơn Archives - Bright School Văn Quán
 • CHƯƠNG TRÌNH HỌC VÀ THỰC ĐƠN THÁNG 12.2020

  CHƯƠNG TRÌNH HỌC VÀ THỰC ĐƠN THÁNG 12.2020

  Chương trình học và Thực đơn tháng 12 năm 2020: I. Chương trình học: 1. Gieo Hạt: CTH - T12 – GH   2. Ươm Mầm 1: CTH – T12 – UM1 3. Ươm Mầm 2: CTH – T12 – UM2   5. Mầm Xanh 1: CTH – T12 – MX1 6....

 • CHƯƠNG TRÌNH HỌC VÀ THỰC ĐƠN THÁNG 11.2020

  CHƯƠNG TRÌNH HỌC VÀ THỰC ĐƠN THÁNG 11.2020

  Chương trình học và Thực đơn tháng 11 năm 2020: I. Chương trình học: 1. Gieo Hạt: CTH -T11 – GH   2. Ươm Mầm 1: CTH – T11 – UM1 3. Ươm Mầm 2: CTH – T11 – UM2   5. Mầm Xanh 1: CTH – T11 – MX1 6....

 • CHƯƠNG TRÌNH HỌC VÀ THỰC ĐƠN THÁNG 10.2020

  CHƯƠNG TRÌNH HỌC VÀ THỰC ĐƠN THÁNG 10.2020

  Chương trình học và Thực đơn tháng 10 năm 2020: I. Chương trình học: 1. Gieo Hạt: CTH -T10 – GH   2. Ươm Mầm 1: CTH – T10 – UM1 3. Ươm Mầm 2: CTH – T10 – UM2   5. Mầm Xanh 1: CTH – T10 – MX1 6....

 • CHƯƠNG TRÌNH HỌC VÀ THỰC ĐƠN THÁNG 9.2020

  CHƯƠNG TRÌNH HỌC VÀ THỰC ĐƠN THÁNG 9.2020

  Chương trình học và Thực đơn tháng 9 năm 2020: I. Chương trình học: 1. Gieo Hạt: CTH -T9 – GH   2. Ươm Mầm 1: CTH – T9– UM1 3. Ươm Mầm 2: CTH – T9– UM2   5. Mầm Xanh 1: CTH – T9 – MX1 6. Mầm Xanh...

 • CHƯƠNG TRÌNH VÀ THỰC ĐƠN THÁNG 8.2020

  CHƯƠNG TRÌNH VÀ THỰC ĐƠN THÁNG 8.2020

  Chương trình học và Thực đơn tháng 8 năm 2020: I. Chương trình học: 1. Gieo Hạt: CTH -T8 – GH   2. Ươm Mầm 1: CTH – T8– UM1 3. Ươm Mầm 2: CTH – T8– UM2 4. Ươm Mầm 3: CTH – T8– UM3   5. Mầm Xanh...

 • CHƯƠNG TRÌNH VÀ THỰC ĐƠN THÁNG 7.2020

  CHƯƠNG TRÌNH VÀ THỰC ĐƠN THÁNG 7.2020

  Chương trình học và Thực đơn tháng 7 năm 2020: I. Chương trình học: 1. Gieo Hạt: CTH -T7 – GH   2. Ươm Mầm 1: CTH – T7– UM1 3. Ươm Mầm 2: CTH – T7 – UM2 4. Ươm Mầm 3: CTH – T7 – UM3   5. Mầm Xanh 1: CTH – T7...

 • CHƯƠNG TRÌNH VÀ THỰC ĐƠN THÁNG 6.2020

  CHƯƠNG TRÌNH VÀ THỰC ĐƠN THÁNG 6.2020

  Chương trình học và Thực đơn tháng 6 năm 2020: I. Chương trình học: 1. Gieo Hạt: CTH -T6 – GH   2. Ươm Mầm 1: CTH – T6– UM1 3. Ươm Mầm 2: CTH – T6 – UM2 4. Ươm Mầm 3: CTH – T6 – UM3   5. Mầm Xanh 1: CTH – T6...

 • CHƯƠNG TRÌNH VÀ THỰC ĐƠN THÁNG 5.2020

  CHƯƠNG TRÌNH VÀ THỰC ĐƠN THÁNG 5.2020

  Chương trình học và Thực đơn tháng 5 năm 2020: I. Chương trình học: 1. Gieo Hạt: CTH -T5 – GH   2. Ươm Mầm 1: CTH – T5– UM1 3. Ươm Mầm 2: CTH – T5 – UM2 4. Ươm Mầm 3: CTH – T5 – UM3   5. Mầm Xanh 1: CTH – T5...

 • CHƯƠNG TRÌNH VÀ THỰC ĐƠN THÁNG 01.2020

  CHƯƠNG TRÌNH VÀ THỰC ĐƠN THÁNG 01.2020

  Chương trình học và Thực đơn tháng 01 năm 2020: I. Chương trình học: 1. Gieo Hạt: CTH -T01 – GH   2. Ươm Mầm 1: CTH – T01 – UM1 3. Ươm Mầm 2: CTH – T01 – UM2 4. Ươm Mầm 3: CTH – T01 – UM3   4. Mầm Xanh 1: CTH...

 • CHƯƠNG TRÌNH VÀ THỰC ĐƠN THÁNG 12.2019

  CHƯƠNG TRÌNH VÀ THỰC ĐƠN THÁNG 12.2019

  Chương trình học và Thực đơn tháng 12 năm 2019: I. Chương trình học: 1. Gieo Hạt: CTH -T12 – GH   2. Ươm Mầm 1: CTH – T12 – UM1 3. Ươm Mầm 2: CTH – T12 – UM2 4. Ươm Mầm 3: CTH – T12 – UM3   4. Mầm Xanh 1: CTH...

096.135.2121