• CHƯƠNG TRÌNH VÀ THỰC ĐƠN THÁNG 5 NĂM 2018

    Chương trình học và Thực đơn tháng 5 năm 2018: I. Chương trình học: Gieo Hạt 1:       CTH - T5 - GH Ươm Mầm 1:  CTH - T5 - UM1 Ươm Mầm 2:  CTH - T5 - UM2 Ươm Mầm 3:  CTH - T5 - UM3 Mầm Xanh 1:  CTH - T5 - MX1 Mầm Xanh 2:  CTH - T5 -...