• CHƯƠNG TRÌNH HỌC VÀ THỰC ĐƠN THÁNG 1 NĂM 2019

    Chương trình học và Thực đơn tháng 1 năm 2019: I. Chương trình học: 1. Gieo Hạt: CTH - T1 - GH   2. Ươm Mầm 1: CTH - T1 - UM1 3. Ươm Mầm 2: CTH - T1 - UM2   4. Mầm Xanh 1: CTH - T1 - MX1 5. Mầm Xanh 2: CTH - T1 - MX2 6. Mầm...