• CHƯƠNG TRÌNH HỌC VÀ THỰC ĐƠN THÁNG 3 NĂM 2018

    Chương trình học và Thực đơn tháng 3 năm 2018: I. Chương trình học: Gieo Hạt 1:       CTH - T3 - GH Ươm Mầm 1:  CTH - T3 - UM1 Ươm Mầm 2:  CTH - T3 - ƯM2 Ươm Mầm 3:  CTH - T3 - ƯM3   Mầm Xanh 1:  CTH - T3 - MX1 Mầm...