• CHƯƠNG TRÌNH HỌC VÀ THỰC ĐƠN THÁNG 11.2017

  Chương trình học và Thực đơn tháng 11 năm 2017: I. Chương trình học: Gieo Hạt 1 (12-18 tháng):      CTH - T11 - GH 12-18 Gieo Hạt 1 (18-24 tháng):      CTH - T11 - GH 18-24  Ươm Mầm 1:  CTH - T11 - UM1 Ươm Mầm 2:  CTH - T11 - UM2 Ươm...

 • CHƯƠNG TRÌNH HỌC VÀ THỰC ĐƠN THÁNG 10 NĂM 2017

  Chương trình học và Thực đơn tháng 10 năm 2017: I. Chương trình học: Gieo Hạt 1 (12-18 tháng):      CTH - T10 - GH1-12-18 tháng Gieo Hạt 1 (18-24 tháng):      CTH - T10 - GH1-18-24 tháng Ươm Mầm 1:  CTH - T10 - UM1 Ươm Mầm 2:  CTH - T10...

 • CHƯƠNG TRÌNH HỌC VÀ THỰC ĐƠN THÁNG 9 NĂM 2017

  Chương trình học và Thực đơn tháng 9 năm 2017: I. Chương trình học: Gieo Hạt 1:      CTH - T9 - GH1   Ươm Mầm 1:  CTH - T9 - UM1 Ươm Mầm 2:  CTH - T9 - UM2 Ươm Mầm 3:  CTH - T9 - UM3   Mầm Xanh 1:  CTH - T9 -...

 • CHƯƠNG TRÌNH HỌC VÀ THỰC ĐƠN THÁNG 8 NĂM 2017

  Chương trình học và Thực đơn tháng 8 năm 2017: I. Chương trình học: Gieo Hạt 1:      CTH - T8 - GH1   Ươm Mầm 1:  CTH - T8 - UM1 Ươm Mầm 2:  CTH - T8 - UM2 Ươm Mầm 3:  CTH - T8 - UM3   Mầm Xanh 1:  CTH - T8 -...

 • CHƯƠNG TRÌNH HỌC VÀ THỰC ĐƠN THÁNG 7 NĂM 2017

  Chương trình học và Thực đơn tháng 7 năm 2017: I. Chương trình học: Gieo Hạt 1:      CTH - T7 - GH1   Ươm Mầm 1:  CTH - T7 - UM1 Ươm Mầm 2:  CTH - T7 - UM2 Ươm Mầm 3:  CTH - T7 - UM3   Mầm Xanh 1:  CTH - T7 -...

 • CHƯƠNG TRÌNH HỌC VÀ THỰC ĐƠN THÁNG 6 NĂM 2017

  Chương trình và thực đơn tháng 06 năm 2017: I. Chương trình học: Lớp Gieo Hạt 1:  CTH - T6 - GH1   Lớp Ươm Mầm 1:  CTH - T6 - GH1 lên UM1 Lớp Ươm Mầm 2:  CTH - T6 - GH1 lên UM2 Lớp Ươm Mầm 3:  CTH - T6 - GH1 lên...

 • CHƯƠNG TRÌNH HỌC VÀ THỰC ĐƠN THÁNG 5 NĂM 2017

  Chương trình và thực đơn tháng 05 năm 2017: I. Chương trình học: 1. Lớp Gieo Hạt 1 : CTH - T5 - GH1 2. Lớp Gieo Hạt 2 : CTH - T5 - GH2 3. Lớp Ươm Mầm 1 : CTH - T5 - UM1 4. Lớp Ươm Mầm 2 : CTH - T5 - UM2 5. Lớp Ươm Mầm 3 : CTH - T5 -...

 • CHƯƠNG TRÌNH HỌC VÀ THỰC ĐƠN THÁNG 04 NĂM 2017

  Chương trình và thực đơn tháng 04 năm 2017: I. Chương trình học: 1. Lớp Gieo Hạt 1 : CTH - T4 - GH1 2. Lớp Gieo Hạt 2 : CTH - T4 - GH2 3. Lớp Ươm Mầm 1 : CTH - T4 - UM1 4. Lớp Ươm Mầm 2 : CTH - T4 - UM2 5. Lớp Ươm Mầm 3 : CTH - T4 -...

 • CHƯƠNG TRÌNH HỌC VÀ THỰC ĐƠN THÁNG 03 NĂM 2017

  Chương trình và thực đơn tháng 03 năm 2017: I. Chương trình học: 1. Lớp Gieo Hạt 1 : CTH - T3 - GH1 2. Lớp Gieo Hạt 2 : CTH - T3 - GH2 3. Lớp Ươm Mầm 1 : CTH - T3 - ƯM1 4. Lớp Ươm Mầm 2 : CTH - T3 - ƯM2 5. Lớp Ươm Mầm 3 : CTH - T3 -...

 • CHƯƠNG TRÌNH HỌC VÀ THỰC ĐƠN THÁNG 02 NĂM 2017

  Chương trình và thực đơn tháng 02 năm 2017: I. Chương trình học: 1. Lớp Gieo Hạt 1:     CTH - T2 - GH1 2. Lớp Ươm Mầm 1 : CTH - T2 - UM1 3. Lớp Ươm Mầm 2 : CTH - T2 - UM2 4. Lớp Ươm Mầm 3 : CTH - T2 - UM3 5. Lớp Mầm Xanh 1:  CTH - T2 -...