• CHƯƠNG TRÌNH HỌC VÀ THỰC ĐƠN THÁNG 1 NĂM 2018

    Chương trình học và Thực đơn tháng 1 năm 2018: I. Chương trình học: Gieo Hạt 1 (12-18 tháng):      CTH - T1 - GH1 -12-18 Gieo Hạt 1 (18-24 tháng):      CTH - T1 - GH1 -18-24 Ươm Mầm 1:  CTH - T1 - UM1 Ươm Mầm 2:  CTH - T1 - ƯM2 Ươm...