• Chương trình và thực đơn tháng 3 năm 2016

  Chương trình và thực đơn tháng 3 năm 2016: I. Chương trình: 1. Lớp Gieo Hạt : CTH T3 - GH 2. Lớp Ươm Mầm 1 :  CTH T3 - ƯM1 3. Lớp Ươm Mầm 2 : CTH T3 - ƯM2 4. Lớp Ươm Mầm 3: CTH T3 - UM3 5. Lớp Mầm Xanh 1: CTH T3 - MX1 6. Lớp Mầm Xanh...

 • Chương trình và thực đơn tháng 2 năm 2016

  Chương trình và thực đơn tháng 2 năm 2016: I. Chương trình: 1. Lớp Gieo Hạt : CTH T2 - GH 2. Lớp Ươm Mầm 1 :  CTH T2- ƯM1 3. Lớp Ươm Mầm 2 : CTH T2- ƯM2 4. Lớp Ươm Mầm 3: CTH T2- ƯM3 5. Lớp Mầm Xanh 1: CTH T2 - MX1 6. Lớp Mầm Xanh 2: CTH...

 • Chương trình và thực đơn tháng 1 năm 2016

  Chương trình và thực đơn tháng 1 năm 2016: I. Chương trình: 1. Lớp Gieo Hạt : CTH T1 - GH1 2. Lớp Ươm Mầm 1 :  CTH T1- UM1 3. Lớp Ươm Mầm 2 : CTH T1 - UM2 4. Lớp Ươm Mầm 3: CTH T1 - UM3 5. Lớp Mầm Xanh 1: CTH T1 - MX1 6. Lớp Mầm Xanh 2: CTH...

 • Chương trình và thực đơn tháng 12 năm 2015

  Chương trình và thực đơn tháng 12 năm 2015: I. Chương trình: 1. Lớp Gieo Hạt : CTH T12 - GH1 2. Lớp Ươm Mầm 1 :  CTH T12- ƯM1 3. Lớp Ươm Mầm 2 : CTH T12- ƯM2 4. Lớp Ươm Mầm 3: CTH T12- ƯM3 5. Lớp Mầm Xanh 1: CTH T12 - MX1 6. Lớp Mầm Xanh...

 • Chương trình và thực đơn tháng 11 năm 2015

  Chương trình và thực đơn tháng 11 năm 2015: I. Chương trình: 1. Lớp Gieo Hạt : CTH T11- GH1 2. Lớp Ươm Mầm 1 :  CTH T11- ƯM 1 3. Lớp Ươm Mầm 2 : CTH T11- ƯM2 4. Lớp Ươm Mầm 3: CTH T11 - UM3 5. Lớp Mầm Xanh 1: CTH T11 - MX1 6. Lớp Mầm Xanh...

 • Chương trình và thực đơn tháng 10 năm 2015

  Chương trình và thực đơn tháng 10 năm 2015: I. Chương trình: 1. Lớp Gieo Hạt : CTH - T10 - GH1 2. Lớp Ươm Mầm 1 :  CTH - T10 - ƯM1 3. Lớp Ươm Mầm 2 : CTH - T10- ƯM2 4. Lớp Ươm Mầm 3: CTH - T10- UM3 5. Lớp Mầm Xanh 1: CTH - T10 - MX1 6. Lớp...

 • Chương trình và thực đơn tháng 9 năm 2015

  Chương trình và thực đơn tháng 9 năm 2015: I. Chương trình: 1. Lớp Gieo Hạt : CTH T9 - GH1 2. Lớp Ươm Mầm 1 :  CTH T9- ƯM1 3. Lớp Ươm Mầm 2 : CTH T9- ƯM2 4. Lớp Ươm Mầm 3: CTH T9 - UM3 5. Lớp Mầm Xanh 1: CTH T9 - MX1 6. Lớp Mầm Xanh...

 • Chương trình và thực đơn tháng 8 năm 2015

  Chương trình và thực đơn tháng 8 năm 2015: I. Chương trình: 1. Lớp Gieo Hạt : CTH - T8- GH 2. Lớp Ươm Mầm 1 :  CTH - T 8- ƯM1 3. Lớp Ươm Mầm 2 : CTH - T8- ƯM2 4. Lớp Mầm Xanh 1: CTH- T8 - MX1 5. Lớp Mầm Xanh 2: CTH - T8-MX 2 6. Lớp Mầm Xanh...

 • Chương trình và thực đơn tháng 7 năm 2015

  Chương trình và thực đơn tháng 7 năm 2015: I. Chương trình: 1. Lớp Gieo Hạt : CTH-T7-GH1 2. Lớp Ươm Mầm 1 :  CTH-T7-ƯM 1 3. Lớp Ươm Mầm 2 : CTH-T7-ƯM 2 4. Lớp Mầm Xanh 1: CTH T 7 - MX1 5. Lớp Mầm Xanh 2: CTH T7 - MX 2 6. Lớp Mầm Xanh 3:CTH...

 • Chương trình và thực đơn tháng 6 năm 2015

  Chương trình và thực đơn tháng 6 năm 2015: I. Chương trình: 1. Lớp Gieo Hạt : CTH-T6-GH1 2. Lớp Gieo Hạt 2:CTH-T6-GH2( 12-18) CTH-T6-GH2( 18-24) 3. Lớp Ươm Mầm 1 :  CTH-T6-ƯM 1 4. Lớp Ươm Mầm 2 : CTH-T6- ƯM 2 5. Lớp Ươm Mầm 3: CTH-T6-UM3 6....