• Chương trình và thực đơn tháng 5 năm 2015

  Chương trình và thực đơn tháng 5 năm 2015: I. Chương trình: 1. Lớp Gieo Hạt : CTH-T5-GH1 2. Lớp Gieo Hạt 2: CTH-T5-GH2(12-18 tháng) CTH-T5-GH2(18-24 tháng) 3. Lớp Ươm Mầm 1 :  CTH T5-UM1 4. Lớp Ươm Mầm 2 : CTH-T5- UM2 5. Lớp Ươm Mầm 3: CTH-...

 • Chương trình và thực đơn tháng 4 năm 2015

  Chương trình và thực đơn tháng 4 năm 2015: I. Chương trình: 1. Lớp Gieo Hạt : CTH T4-GH1 2. Lớp Ươm Mầm 1 : CTH T4- UM1 3. Lớp Ươm Mầm 2 : CTH T 4- ƯM2 4. Lớp Ươm Mầm 3: CTH T4- ƯM 3 5. Lớp Mầm Xanh 1: CTH T4- MX1 6. Lớp Mầm Xanh 2: CTH...

 • Chương trình và thực đơn tháng 3 năm 2015

  Chương trình và thực đơn tháng 3 năm 2015: I. Chương trình: 1. Lớp Gieo Hạt : CTH T3 - GH 2. Lớp Ươm Mầm 1 : CTH T3 - ƯM1 3. Lớp Ươm Mầm 2 : CTH T3 - ƯM2 4. Lớp Ươm Mầm 3: CTH T3 - ƯM3 5. Lớp Mầm Xanh 1: CTH T 3- MX1 6. Lớp Mầm Xanh...

 • Chương trình và thực đơn tháng 2 năm 2015

  Chương trình và thực đơn tháng 2 năm 2015: I. Chương trình: 1. Lớp Gieo Hạt : CTH T2 - GH1 2. Lớp Ươm Mầm 1 :CTH T2 ƯM1 3. Lớp Ươm Mầm 2 : CTH T2-UM2 4. Lớp Ươm Mầm 3: CTH T2 - ƯM 3 5. Lớp Mầm Xanh 1: CTH T2 - MX1 6. Lớp Mầm Xanh 2: CTH T2...

 • Chương trình và thực đơn tháng 1 năm 2015

  Chương trình và thực đơn tháng 1 năm 2015: I. Chương trình: 1. Lớp Gieo Hạt : CTH - T1 - GH 2. Lớp Ươm Mầm 1 : CTH- T 1 - ƯM 1 3. Lớp Ươm Mầm 2 : CTH- T 1 - ƯM2 4. Lớp Ươm Mầm 3: CTH - T 1- ƯM 3 5. Lớp Mầm Xanh 1: CTH - T 1- MX1 6. Lớp Mầm...

 • Chương trình và thực đơn tháng 12 năm 2014

  Chương trình và thực đơn tháng 12 năm 2014: I. Chương trình: 1. Lớp Gieo Hạt : CTH-T12 GH1 2. Lớp Ươm Mầm 1 : CTH - T12 - ƯM1 3. Lớp Ươm Mầm 2 : CHT -T12- ƯM2 4. Lớp Ươm Mầm 3: CTH- T12- UM 3 5. Lớp Mầm Xanh 1: CTH - T12- MX1 6. Lớp Mầm...

 • Chương trình và thực đơn tháng 11 năm 2014

  Chương trình và thực đơn tháng 11 năm 2014: I. Chương trình: 1. Lớp Gieo Hạt : CTH - T11-GH1 2. Lớp Ươm Mầm 1 : CTH -T11- UM1 3. Lớp Ươm Mầm 2 : CHT -T11- ƯM2 4. Lớp Mầm Xanh 1: CTH T 11- MX1. 5. Lớp Mầm Xanh 2: CTH T 11- MX2. 6. Lớp Mầm Xanh...

 • Chương trình và thực đơn tháng 10 năm 2014

    Chương trình và thực đơn tháng 10 năm 2014: I. Chương trình: 1. Lớp Gieo Hạt : CTHT10- GH 2. Lớp Ươm Mầm 1 : CTH-T10 -UM1 3. Lớp Ươm Mầm 2 : CTH-T10-UM2 4. Lớp Mầm Xanh 1: CTHT10 - MX1 5. Lớp Mầm Xanh 2: CTHT10 - MX2 6. Lớp Mầm Xanh...

 • Chương trình và thực đơn tháng 9 năm 2014

  Chương trình và thực đơn tháng 9 năm 2014: I. Chương trình: 1. Lớp Ươm Mầm 1 : CTHT9- ƯM 1 2. Lớp Ươm Mầm 2 : CTHT9- ƯM 2 3. Lớp Mầm Xanh 1: CTHT9- MX1 4. Lớp Mầm Xanh 2: CTHT9- MX2 5. Lớp Mầm Xanh 3: CTHT9- MX3 6. Lớp Chồi Non 1: CTHT9-...

 • Chương trình và thực đơn tháng 8 năm 2014

  Chương trình và thực đơn tháng 8 năm 2014: I. Chương trình: 1. Lớp Ươm Mầm 1 : CTH T8-UM1 2. Lớp Ươm Mầm 2 : CTH T8-UM2 3. Lớp Mầm Xanh 1: CTH T8 - MX1 4. Lớp Mầm Xanh 2: CTHT8- MX2 5. Lớp Mầm Xanh 3: CTH T8 - MX3 6. Lớp Chồi Non 1: CTH...