• Chương trình và thực đơn tháng 7 năm 2014

  Chương trình và thực đơn tháng 7 năm 2014: I. Chương trình: 1. Lớp Ươm Mầm 1 : CTH T7-UM1 2. Lớp Ươm Mầm 2 : CTH T7-UM2 3. Lớp Mầm Xanh 1: CTH T7-MX1 4. Lớp Mầm Xanh 2: CTH T7-MX2 5. Lớp Mầm Xanh 3: CTH T7-MX3 6. Lớp Chồi Non 1: CTH...

 • Chương trình và thực đơn tháng 6 năm 2014:

  Chương trình và thực đơn tháng 6 năm 2014: I. Chương trình: 1. Lớp Ươm Mầm 1 : CTH T6 GH1-UM1 2. Lớp Ươm Mầm 2 : CTH T6 GH2-UM2 3. Lớp Mầm Xanh 1: CTH T6 UM1-MX1 4. Lớp Mầm Xanh 2: CTH T6 UM2-MX2 5. Lớp Mầm Xanh 3: CTH T6 UM3-MX3 6. Lớp Chồi...

 • Chương trình và thực đơn tháng 5 năm 2014

  Chương trình và thực đơn tháng 5 năm 2014: I. Chương trình: 1. Lớp Gieo Hạt: CTH T5-GH 2. Lớp Ươm Mầm 1 : CTH T5-ƯM1 3. Lớp Ươm Mầm 2 : CTH T5-ƯM2 4. Lớp Ươm Mầm 3: CTH T5-ƯM3 5. Lớp Mầm Xanh 1: CTH T5-MX1 6. Lớp Mầm Xanh 2: CTH...

 • Chương trình và thực đơn tháng 4 năm 2014

  Chương trình và thực đơn tháng 4 năm 2014: I. Chương trình: 1. Lớp Gieo Hạt: CTH T4-GH 2. Lớp Ươm Mầm 1 : CTH T4-UM1 3. Lớp Ươm Mầm 2 : CTH T4-UM2 4. Lớp Ươm Mầm 3:CTH T4-UM3 5. Lớp Mầm Xanh 1: CTH T4-MX1 6. Lớp Mầm Xanh 2:CTH T4-MX2 7....

 • Chương trình và thực đơn tháng 3 năm 2014

  Chương trình và thực đơn tháng 3 năm 2014: I. Chương trình: 1. Lớp Gieo Hạt: Tải về 2. Lớp Ươm Mầm 1 : Tải về 3. Lớp Ươm Mầm 2 : Tải về 4. Lớp Ươm Mầm 3: Tải về 5. Lớp Mầm Xanh 1: Tải về 6. Lớp Mầm Xanh 2: Tải về 7....

 • Chương trình và thực đơn tháng 2 năm 2014

  Chương trình và thực đơn tháng 2 năm 2014: I. Chương trình: 1. Lớp Gieo Hạt: Tải về 2. Lớp Ươm Mầm 1 : Tải về 3. Lớp Ươm Mầm 2 : Tải về 4. Lớp Ươm Mầm 3: Tải về 5. Lớp Mầm Xanh 1: Tải về 6. Lớp Mầm Xanh 2: Tải về 7....

 • Chương trình và thực đơn tháng 1 năm 2014

  Chương trình và thực đơn tháng 1 năm 2014: I. Chương trình: 1. Lớp Gieo Hạt: Tải về 2. Lớp Ươm Mầm 1 : Tải về 3. Lớp Ươm Mầm 2 : Tải về 4. Lớp Ươm Mầm 3: Tải về 5. Lớp Mầm Xanh 1: Tải về 6. Lớp Mầm Xanh 2: Tải về 7....

 • Chương trình và thực đơn tháng 12 năm 2013

  Chương trình và thực đơn tháng 12 năm 2013: I. Chương trình: 1. Lớp Gieo Hạt: Tải về 2. Lớp Ươm Mầm 1 : Tải về 3. Lớp Ươm Mầm 2 : Tải về 4. Lớp Ươm Mầm 3: Tải về 5. Lớp Mầm Xanh 1 : Tải về 6. Lớp Mầm Xanh 2 : Tải về 7....

 • Chương trình và thực đơn tháng 11 năm 2013

  Chương trình và thực đơn tháng 11 năm 2013: I. Chương trình: 1. Lớp Ươm Mầm 1 : Tải về 2. Lớp Ươm Mầm 2 : Tải về 3. Lớp Ươm Mầm 3: Tải về Lớp Ươm Mầm 3 (12-18 tháng): Tải về 4. Lớp Mầm Xanh 1 : Tải về 5. Lớp Mầm Xanh 2 :...

 • Chương trình và thực đơn tháng 10 năm 2013

  Chương trình và thực đơn tháng 10 năm 2013: I. Chương trình: 1. Lớp Ươm Mầm 1 : Tải về 2. Lớp Ươm Mầm 2 : Tải về 3. Lớp Ươm Mầm 3: Tải về Lớp Ươm Mầm 3 (12-18 tháng): Tải về 4. Lớp Mầm Xanh 1 : Tải về 5. Lớp Mầm Xanh 2 :...